info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 267
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์ 2.อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม 3.หนองคำไผ่ หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง 4.วัดสันตยาภิรมย์ หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง 5.วัดบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก 6.วัดนักบุญเปาโล หมู่ที่ 6 บ้านนามน 7.วัดนักบุญพระแม่กวาวาลูเป หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
"คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง" 1. ผลิตภัณฑ์ชะลอมผลไม้จากใบทางมะพร้าว ฯลฯ : นาย ลา ฝ่ายเพีย หมู่ที่ 15 2. การสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างรูปเสมือนจริง สัตว์ต่าง ๆ : นาย จร สีคะ หมู่ที่ 1 3. ผลิตภัณฑ์จักรสานจากไม้ไผ่ ฯลฯ : นาย คำเพียร ฝ่ายเพีย หมู่ที่ 13 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นใยพลาสติก : นาง วันนี อุปครุฑ หมู่ที่ 8 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นใยพลาสติก : นาง มลิจันทร์ เสนาบุตร หมู่ที่ 8 6. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ : นาง อัมพร ขันธวิชัย หมู่ที่ 22 7. ผลิตภัณฑ์จักรสานจากต้นกก : นาง ประเสริฐ เกษมศิริ หมู่ที่ 22 8. กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสานจากต้นกก : นาง บังอร บุญทวี 18 ต.บ้านผึ้ง 9. กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสารจากต้นกก : นาง มาลัยตรี ป้องเพ็ชร หมู่ที่ 11 10. กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรใกล้บ้าน : นาง สำเร็จ พิลาทา หมู่ที่ 17 11. การอนุรักษ์สืบสานเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน ฯลฯ : นาย ศรีนงค์ ร่อนดี หมู่ที่ 5 หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบดำเนินการ * นายยงยุทธ พุทธา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 081-768-4271
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์