messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์ 2.อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม 3.หนองคำไผ่ หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง 4.วัดสันตยาภิรมย์ หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง 5.วัดบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก 6.วัดนักบุญเปาโล หมู่ที่ 6 บ้านนามน 7.วัดนักบุญพระแม่กวาวาลูเป หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
"คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง" 1. ผลิตภัณฑ์ชะลอมผลไม้จากใบทางมะพร้าว ฯลฯ : นาย ลา ฝ่ายเพีย หมู่ที่ 15 2. การสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างรูปเสมือนจริง สัตว์ต่าง ๆ : นาย จร สีคะ หมู่ที่ 1 3. ผลิตภัณฑ์จักรสานจากไม้ไผ่ ฯลฯ : นาย คำเพียร ฝ่ายเพีย หมู่ที่ 13 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นใยพลาสติก : นาง วันนี อุปครุฑ หมู่ที่ 8 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นใยพลาสติก : นาง มลิจันทร์ เสนาบุตร หมู่ที่ 8 6. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ : นาง อัมพร ขันธวิชัย หมู่ที่ 22 7. ผลิตภัณฑ์จักรสานจากต้นกก : นาง ประเสริฐ เกษมศิริ หมู่ที่ 22 8. กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสานจากต้นกก : นาง บังอร บุญทวี 18 ต.บ้านผึ้ง 9. กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสารจากต้นกก : นาง มาลัยตรี ป้องเพ็ชร หมู่ที่ 11 10. กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรใกล้บ้าน : นาง สำเร็จ พิลาทา หมู่ที่ 17 11. การอนุรักษ์สืบสานเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน ฯลฯ : นาย ศรีนงค์ ร่อนดี หมู่ที่ 5 หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบดำเนินการ * นายยงยุทธ พุทธา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 081-768-4271
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Unseen บ้านผึ้ง