info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 261
account_box กองการศึกษาฯ
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(นางมาลี คำหอม)
ครู (คศ.2)
(นางมาลี คำหอม)
ครู (คศ.2)
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครู (คศ.2)
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครู (คศ.2)
(นส.โยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นส.โยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.สุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.สุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
(น.ส.ดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวณัฐวรรณ ทุมเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวณัฐวรรณ ทุมเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสไบทิพย์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสไบทิพย์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายกฤษฎา แสวงนาม
คนงานทั่วไป
นายกฤษฎา แสวงนาม
คนงานทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์