info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 262
account_box ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
(นายอภิเชษฐ์ สุนทรส)
ผอ.รร.บ้านผึ้งวิทยาคม
(นายอภิเชษฐ์ สุนทรส)
ผอ.รร.บ้านผึ้งวิทยาคม
(นางอัจชราวดี กสิบุตร)
ผอ.รร.วังกระแสวิทยาคม
(นางอัจชราวดี กสิบุตร)
ผอ.รร.วังกระแสวิทยาคม
(นายความสุข ไชยผง)
ผอ.รร.บ้านหนองปลาดุก
(นายความสุข ไชยผง)
ผอ.รร.บ้านหนองปลาดุก
(นายศัสตราวุธ ศรีชนะ)
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
(นายศัสตราวุธ ศรีชนะ)
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
(นายทองเย็น สุทธะมา)
ผอ.รร.ชุมชนนามนวิทยาคาร
(นายทองเย็น สุทธะมา)
ผอ.รร.ชุมชนนามนวิทยาคาร
(น )
ผอ.รร.ดงสว่างเจริญวิทย์
(น )
ผอ.รร.ดงสว่างเจริญวิทย์
(นายโกสินทร์ เฮียงราช)
ผอ.รร.บ้านวังกระแส
(นายโกสินทร์ เฮียงราช)
ผอ.รร.บ้านวังกระแส
(นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ)
ผอ.รร.บ้านดอนม่วง
(นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ)
ผอ.รร.บ้านดอนม่วง
( )
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
( )
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
(นายไชญา อินธิโส)
ผอ.รพ.สต.นามน
(นายไชญา อินธิโส)
ผอ.รพ.สต.นามน
(นางวันเพ็ญ ศรีสว่าง)
ผอ.รพ.สต.บ้านผึ้ง
(นางวันเพ็ญ ศรีสว่าง)
ผอ.รพ.สต.บ้านผึ้ง
(นางวิภารัตน์ พุทธวันท์)
ผอ.รพ.สต.หนองปลาดุก
(นางวิภารัตน์ พุทธวันท์)
ผอ.รพ.สต.หนองปลาดุก
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์