info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 248
account_box ผู้บริหารฝ่ายประจำ
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร : 0837789938
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร : 0837789938
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-3589504
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-669 9468
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-669 9468
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-457 4079
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-457 4079
นางอุไร พิมพ์โคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-632 2515
นางอุไร พิมพ์โคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-632 2515
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม
โทร : 093-320 1796
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม
โทร : 093-320 1796
(ส.อ.สุรสิฏฐิ์ พรมมารัตน์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 093-496 0364
(ส.อ.สุรสิฏฐิ์ พรมมารัตน์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 093-496 0364
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์