ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง