ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนามน หมู่ที่ 6 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง