ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง