messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
apps ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0819546397/042531611
นายสมสี แปทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0854618088/042531612
นายทองเย็น สุทธะมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0813202312/042531614
นายศรราม นาบุญ
เลขานุการนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 0812 7136/0425306
group สภา-อบต
นายฟ้าใหม่ จันทร
ประธานสภาอบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 042530678/042530678
นายอะจิระ จันทรพรม
รองประธานสภาฯ
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
เลขานุการสภาฯ
นายวรพล ลีเวียง
ส.อบต.หมู่ 1
นายทองเรียน ผ่ายเพีย
ส.อบต.หมู่ 2
นายนาดี บัวมุล
ส.อบต.หมู่ 3
นายชาญชัย อุดหนุน
ส.อบต.หมู่ 4
นายประดิษ ศรีชื่น
ส.อบต.หมู่ 5
นายฟ้าใหม่ จันทร
ส.อบต.หมู่ 6
นายสมร มาดา
ส.อบต.หมู่ 7
นายคำพันธ์ สาลีเพ็ง
ส.อบต.หมู่ 8
นายธีระศักดิ์ วงศ์อะคะ
ส.อบต.หมู่ 9
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์
ส.อบต.หมู่ 10
นายสมจิตร วังคะฮาต
ส.อบต.หมู่ 11
(นายบุญมา ร่อนดี)
ส.อบต.หมู่ 12
นายปานี เคนแก้ว
ส.อบต.หมู่ 13
นายเต็ม นิสาวัน
ส.อบต.หมู่ 14
นายเชิดชัย มั่นที
ส.อบต.หมู่ 15
นายพงษ์พัฒน์ อินแสงแวง
ส.อบต.หมู่ 16
(นายอะจิระ จันทาพรม)
ส.อบต.หมู่ 17
(นายวิชัย ยาริพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 18
นายผิน รัตนมงคล
ส.อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 19
นายบุญเทียน พรมสอน
ส.อบต.หมู่ 20
(นางสาวนงค์ลักษณ์ ฝอยทอง)
ส.อบต.หมู่ 21
(นายถาวร บัวสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ 22
(นายทักษิณ คู่แก้ว)
ส.อบต.หมู่ 23
account_box ผู้บริหารฝ่ายประจำ
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 083-7789938
นายภควัต พึ่งตัว
รองปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 089-7729597
นางพิศมัย ห่านวิลัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร/โทรสาร : 062-669 9468
นายสุดสาคร ทองหมั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร/โทรสาร : 093-457 4079
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักงานปลัด
นางสาววิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.วิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางแสงเดือน แก้ววิเศษ
นิติกรชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นายเวชยันต์ พรหมจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลัดดา สิงหา
นักทรัพยากรบุคคล
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไวทยะ พรหมชาติ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายประพล เพียรชนะ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกิติกร จันทาพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายประภาส ประยูรศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายไชยณรงค์ ตุ่นอ้น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมชาย จันทร
คนงาน
นางสาวมัฒชนันท์ ดัชถุยาวัตร
คนงาน
นายสยาม บุญหลาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายตะวัน สุขใส
คนงาน (ประจำรถบรรทุกน้ำ)
ว่าง
คนงาน (ประจำรถบรรทุกน้ำ)
นางสาวสุนิสา สมวงค์
คนงาน
นางสาวสุษตา เอกพันธ์
คนงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปวีณา มุลน้อยสุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุจิตรตา จิ่มอาษา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางทิพวรรณ์ แก้วมะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพุมรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอัสนี ขรรค์ศร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวถวิล สิงห์ชาติ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริเนตร ฝ่ายเพีย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปัทมาวรรณ นนทะวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศธร พระพรม
คนงาน
account_box กองช่าง
นายสุดสาคร ทองหมั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสราวุธ ไตรทิพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวสุภาดี ดอนหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกฤษตวรรณ กำลังงาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอุทัย เดชสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอดิเรก อุปครุฑ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวรัตติยา ชนะพจน์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวธันยพัฒน์ เชื้อดวงผุย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชลธิดา แก้วตา
คนงาน
นายสนอง แก่นคำ
คนงาน
นายอดิศร แปทา
คนงาน
account_box กองการศึกษาฯ
นายภควัต พึ่งตัว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุจิตรตา จิ่มอาษา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมุธิตา จารุจิตร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางมาลี คำหอม
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวโยธิน ดาโท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสำราญ บัวคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวมะลิวรรณ บุญทวี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวรีราวดี วิสาตร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอัมพร คำเหล็ก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางทะนุ มงคลเกตุ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอรอุมา พรมนาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพรรณา จะรีศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสายสวาท มัชฌิมา
ครู (คศ.1)
นางสาวสิริพร อินรักษา
ครู (คศ.1)
นางสาวมลฤดี โพธิ์ศรี
ครู (คศ.1)
นางสาวจีระภรณ์ จันทะมาลา
ครู (คศ.1)
นางสาวเนตรนภา หงษ์มา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสิริมา รัตนมงคล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางพัชราภา ภูอ่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศิริพร มิตรอารักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุวิมล แปทา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวดวงกมล ขันธวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิชชุดา คุณวันดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายกฤษฎา แสวงงาม
คนงาน
นางสาวศุภิสรา ทะนะไชย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนุจรี ชูเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพันธ์เลิศ พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวศิริวิภา ผุยปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวศิญาภรณ์ ผิวพรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวรพรประกาย กันยาทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box กองสาธารณสุขฯ
นายสุดเขต ดวงดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุดเขต ดวงดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
นางสาวสิรินทร์ หมวดแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธิดารัตน์ แสนปุชุม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายสุนทร โคตศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจตุพร แพงโงม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นายชินกร เคนแก้ว)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายบุญเลิด ตันนาดี)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายกังวาล สุริบุตร)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายนิกร อินทรรักษา)
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ศักดิ์ ลำมะนา
พนักงานขับรถยนต์
นายเทวาฤทธิ์ พิลาน
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายบุญมี ตันนาดี
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายเสกสันต์ วงค์จันทา
คนงานทั่วไป
นายวิไชย ผิวหนองอ่าง
คนงานประจำรถเก็บขยะ
account_box ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
(นายอภิเชษฐ์ สุนทรส)
ผอ.รร.บ้านผึ้งวิทยาคม
(นางอัจชราวดี กสิบุตร)
ผอ.รร.วังกระแสวิทยาคม
(นายความสุข ไชยผง)
ผอ.รร.บ้านหนองปลาดุก
(นายศัสตราวุธ ศรีชนะ)
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
(นายทองเย็น สุทธะมา)
ผอ.รร.ชุมชนนามนวิทยาคาร
(น )
ผอ.รร.ดงสว่างเจริญวิทย์
(นายโกสินทร์ เฮียงราช)
ผอ.รร.บ้านวังกระแส
(นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ)
ผอ.รร.บ้านดอนม่วง
( )
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
(นายไชญา อินธิโส)
ผอ.รพ.สต.นามน
(นางวันเพ็ญ ศรีสว่าง)
ผอ.รพ.สต.บ้านผึ้ง
(นางวิภารัตน์ พุทธวันท์)
ผอ.รพ.สต.หนองปลาดุก
account_box ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
นายราศรี ก้อนวัน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 1
(นายพิเชต วิชัยสา)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2
นายมนตรี ทุมกิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังกระแส หมู่ที่ 3
นายลำพร อุดหนุน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังกระแส ม.4
นายเตียง คำเกลี้ยง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5
นายพงพานุ เศรษฐกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนามน หมู่ที่ 6
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
นายสมพงษ์ นวนสี
ผญบ.เทพพนม ม. 8
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
นายจิตดำเนิน พลอาสา
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
นายใหม ย่ามวัน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเทพพนม หมู่ที่ 14
(นายประยงค์ ตะวงค์)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
(นางสุริยันต์ พิลาน)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 17
(นายบุญมี การศักดิ์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
(นายสมเกียรติ สายจันทร์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23
account_box กองทุนประกันสุขภาพตำบล