info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 259
apps ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group สภา-อบต

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ผู้บริหารฝ่ายประจำ
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร : 0837789938
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร : 0837789938
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-3589504
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-669 9468
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-669 9468
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-457 4079
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-457 4079
นางอุไร พิมพ์โคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-632 2515
นางอุไร พิมพ์โคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-632 2515
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม
โทร : 093-320 1796
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม
โทร : 093-320 1796
(ส.อ.สุรสิฏฐิ์ พรมมารัตน์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 093-496 0364
(ส.อ.สุรสิฏฐิ์ พรมมารัตน์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 093-496 0364
account_box สำนักงานปลัด
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอุไร พิมพ์โคตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางอุไร พิมพ์โคตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042530678
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042530678
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปชำนาญการ
โทร : 042530678
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปชำนาญการ
โทร : 042530678
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
(นายธนิต สุนา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-530678
(นายธนิต สุนา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-530678
นางสาวปวีณา มุลน้อยสุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา มุลน้อยสุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 042530678
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 042530678
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการผฏิบัติงาน
โทร : 042530678
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการผฏิบัติงาน
โทร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042530678
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนวรรธน์ เมืองโคตร
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร : 042-530678
นายธนวรรธน์ เมืองโคตร
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร : 042-530678
(นายไวทยะ พรหมชาติ)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042530678
(นายไวทยะ พรหมชาติ)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042530678
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(นายนพชัย บุตรโท)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนพชัย บุตรโท)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพูนทรัพย์ ขยันหา)
คนสวน
(นายพูนทรัพย์ ขยันหา)
คนสวน
(นส.นันทพร โสภา)
คนงานทั่วไป
(นส.นันทพร โสภา)
คนงานทั่วไป
(นายกิติกร จันทาพรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายกิติกร จันทาพรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมชาย จันทร)
คนงานทั่วไป
(นายสมชาย จันทร)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผอ.กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผอ.กองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นางทิพวรรณ์ แก้วมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางทิพวรรณ์ แก้วมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพุ่มรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางสาวพุ่มรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอำไพ จูมณีย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางอำไพ จูมณีย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอัสนี ขรรค์ศร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอัสนี ขรรค์ศร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางถวิล สิงห์ชาติ)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางถวิล สิงห์ชาติ)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นส.ศิริเนตร ฝ่ายเพีย)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นส.ศิริเนตร ฝ่ายเพีย)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม)
ผช.จพง.พัสดุ
(นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม)
ผช.จพง.พัสดุ
(น.ส.เจษฎาพร มงคลเกตุ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
โทร : 042530678
(น.ส.เจษฎาพร มงคลเกตุ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
โทร : 042530678
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.ปัทมาวรรณ นนทะวงษา
คนงานทั่วไป
น.ส.ปัทมาวรรณ นนทะวงษา
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผอ.กองช่าง
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผอ.กองช่าง
(นายสราวุธ ไตรทิพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสราวุธ ไตรทิพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤษตวรรณ กำลังงาม
ผช.นายช่างโยธา
นายกฤษตวรรณ กำลังงาม
ผช.นายช่างโยธา
(นายอุทัย เดชสอน)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายอุทัย เดชสอน)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายอดิเรก อุปครุฑ)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายอดิเรก อุปครุฑ)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(น.ส.รัตติยา ชนะพจน์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 042-530678
(น.ส.รัตติยา ชนะพจน์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 042-530678
(น.ส.ธันยพัฒน์ เชื้อดวงผุย)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
(น.ส.ธันยพัฒน์ เชื้อดวงผุย)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
(น.ส.เยาวลักษณ์ แก้วมะ)
คนงานทั่วไป
โทร : 042530678
(น.ส.เยาวลักษณ์ แก้วมะ)
คนงานทั่วไป
โทร : 042530678
(นายสนอง แก่นคำ)
คนงานทั่วไป
(นายสนอง แก่นคำ)
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษาฯ
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
(นส.อิฏฐารมณ์ บัวลอย)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(นางสาวณัฏฐณิชา พลศรีดา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 042530678
(นางมาลี คำหอม)
ครู (คศ.2)
(นางมาลี คำหอม)
ครู (คศ.2)
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครู (คศ.2)
(นางกนกวรรณ์ สิงห์ผู)
ครู (คศ.2)
(นส.โยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นส.โยธิน ดาโท)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสายสวาท มัชฌิมา)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นางสำราญ บัวคำ)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริพร อินรักษา)
ครู (คศ.1)
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นส.มะลิวรรณ บุญทวี)
ครู (คศ.1)
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นส.รีราวดี วิสาตร์)
ครู (คศ.1)
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นส.อัมพร คำเหล็ก)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นางทะนุ มงคลเกตุ)
ครู (คศ.1)
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.พรรณา จะรีศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นส.อรอุมา พรมนาม)
ครู (คศ.1)
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.มลฤดี โพธิ์ศรี)
ครู (คศ.1)
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นส.จีระภรณ์ จันทะมาลา)
ครู (คศ.1)
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.สิริมา รัตนมงคล)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสัจจา คำเบ็ง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นส.เนตรนภา หงษ์มา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางพัชราภา ภูอ่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ศิริพร มิตรอารักษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.จิราพร ประเสริฐ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.สุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.สุวิมล แปทา)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ณัฏฐา ลุนลาน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(น.ส.ดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
(น.ส.ดวงกมล ขันธวิชัย)
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวณัฐวรรณ ทุมเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวณัฐวรรณ ทุมเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสไบทิพย์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสไบทิพย์ บัวลอย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายกฤษฎา แสวงนาม
คนงานทั่วไป
นายกฤษฎา แสวงนาม
คนงานทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขฯ
(ส.อ.สุรสิฏฐิ์ พรมมารัตน์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุข
(ส.อ.สุรสิฏฐิ์ พรมมารัตน์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุข
นางสาวอาภัสรา พรมอิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวอาภัสรา พรมอิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นางสาวธิดารัตน์ แสนปุชุม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นางสาวธิดารัตน์ แสนปุชุม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายสุนทร โคตศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุนทร โคตศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(น.ส.สุพรรณ บุญทวี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-530678
(น.ส.สุพรรณ บุญทวี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-530678
นางสาวจตุพร แพงโงม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวจตุพร แพงโงม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นายชินกร เคนแก้ว)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายชินกร เคนแก้ว)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายบุญเลิด ตันนาดี)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายบุญเลิด ตันนาดี)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายกังวาล สุริบุตร)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายกังวาล สุริบุตร)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายนิกร อินทรรักษา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนิกร อินทรรักษา)
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ศักดิ์ ลำมะนา
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ศักดิ์ ลำมะนา
พนักงานขับรถยนต์
นายเทวาฤทธิ์ พิลาน
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายเทวาฤทธิ์ พิลาน
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายสุเนตร ตันนาดี
คนงานประจำรถเก็บขยะ
นายสุเนตร ตันนาดี
คนงานประจำรถเก็บขยะ
account_box ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
(นายอภิเชษฐ์ สุนทรส)
ผอ.รร.บ้านผึ้งวิทยาคม
(นายอภิเชษฐ์ สุนทรส)
ผอ.รร.บ้านผึ้งวิทยาคม
(นางอัจชราวดี กสิบุตร)
ผอ.รร.วังกระแสวิทยาคม
(นางอัจชราวดี กสิบุตร)
ผอ.รร.วังกระแสวิทยาคม
(นายความสุข ไชยผง)
ผอ.รร.บ้านหนองปลาดุก
(นายความสุข ไชยผง)
ผอ.รร.บ้านหนองปลาดุก
(นายศัสตราวุธ ศรีชนะ)
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
(นายศัสตราวุธ ศรีชนะ)
ผอ.รร.บ้านผึ้ง
(นายทองเย็น สุทธะมา)
ผอ.รร.ชุมชนนามนวิทยาคาร
(นายทองเย็น สุทธะมา)
ผอ.รร.ชุมชนนามนวิทยาคาร
(น )
ผอ.รร.ดงสว่างเจริญวิทย์
(น )
ผอ.รร.ดงสว่างเจริญวิทย์
(นายโกสินทร์ เฮียงราช)
ผอ.รร.บ้านวังกระแส
(นายโกสินทร์ เฮียงราช)
ผอ.รร.บ้านวังกระแส
(นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ)
ผอ.รร.บ้านดอนม่วง
(นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ)
ผอ.รร.บ้านดอนม่วง
( )
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
( )
ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ
(นายไชญา อินธิโส)
ผอ.รพ.สต.นามน
(นายไชญา อินธิโส)
ผอ.รพ.สต.นามน
(นางวันเพ็ญ ศรีสว่าง)
ผอ.รพ.สต.บ้านผึ้ง
(นางวันเพ็ญ ศรีสว่าง)
ผอ.รพ.สต.บ้านผึ้ง
(นางวิภารัตน์ พุทธวันท์)
ผอ.รพ.สต.หนองปลาดุก
(นางวิภารัตน์ พุทธวันท์)
ผอ.รพ.สต.หนองปลาดุก
account_box ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
(นายราศรี ก้อนวัน)
ผญบ.ผึ้ง ม.1
(นายราศรี ก้อนวัน)
ผญบ.ผึ้ง ม.1
(นายพิเชต วิชัยสา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นายพิเชต วิชัยสา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นายมนตรี ทุมกิ่ง)
ผญบ.วังกระแส ม.3
(นายมนตรี ทุมกิ่ง)
ผญบ.วังกระแส ม.3
(นายมาย จีระกูลชวาล)
ผญบ.วังกระแส ม.4
(นายมาย จีระกูลชวาล)
ผญบ.วังกระแส ม.4
(นายเตียง คำเกลี้ยง)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.5
(นายเตียง คำเกลี้ยง)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.5
(นายพงพานุ เศรษฐกิจ)
ผญบ.นามน ม.6
(นายพงพานุ เศรษฐกิจ)
ผญบ.นามน ม.6
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
(นายแดนพรม บุษบา)
ผญบ.เทพพนม ม. 8
(นายแดนพรม บุษบา)
ผญบ.เทพพนม ม. 8
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9
(นายอภิชาติ สิงห์มอญ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(นายอภิชาติ สิงห์มอญ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
(นายประกาศ สีคะ)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
(นายประกาศ สีคะ)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
(นายถาวร สิมมา)
ผญบ.เทพพนม ม.14
(นายถาวร สิมมา)
ผญบ.เทพพนม ม.14
(นายประยงค์ ตะวงค์)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
(นายประยงค์ ตะวงค์)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
(นางสุริยันย์ พิลาน)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.17
(นางสุริยันย์ พิลาน)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.17
(นายบุญมี การศักดิ์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
(นายบุญมี การศักดิ์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
(นายสมเกียรติ สายจันทร์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
(นายสมเกียรติ สายจันทร์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผญบ.หนองเดิ่นพัฒนา ม.23 โทร :
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผญบ.หนองเดิ่นพัฒนา ม.23 โทร :
account_box กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ข้อมูลผู้บริหาร
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์