info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 210
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.บ้านผึ้งและนายก อบต.บ้านผึ้ง [7 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ สู้วิกฤต" [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันเข้าพรรษา 2564 [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองช่าง [15 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมร่วมจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านผึ้ง ปี 2566-2570 [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ (กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา) "การเขียนลายแกะสลักไม้ด้วยมือ" [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
อบรมโครงการเสริมสร้างพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
รูปภาพกีฬา อบต.บ้านผึ้งเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 [6 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาคมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก [28 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมชี้แจงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) [5 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์