messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุจิตรตา จิ่มอาษา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางทิพวรรณ์ แก้วมะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพุมรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอัสนี ขรรค์ศร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวถวิล สิงห์ชาติ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริเนตร ฝ่ายเพีย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปัทมาวรรณ นนทะวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศธร พระพรม
คนงาน