info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 324
play_arrow ข้อบัญญัติตำบล
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนผึ้ง หมู่ที่ 15 พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณา 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการขายอาหาร สะสมอาหาร 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์