messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติ เรื่อง การใช้นำ้ประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้าหรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า พ.ศ. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและเเมว พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลเเละขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
ข้อบัญญัติ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนผึ้ง หมู่ที่ 15 พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 491 |
ข้อบัญญัติ เรื่องการขายอาหาร สะสมอาหาร 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 495 |
ข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 519 |
ข้อบัญญัติ เรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 512 |
ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณา 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 673 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1