messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
place ประวัติหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านผึ้งพื้นเพดั้งเดิมอพยพมาจากประเทศลาว และส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริตส์ ตามลำดับ ด้านประเพณีดั้งเดิม เช่น บุญกองข้าว บุญมหาชาติ บุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ เป็นต้น ตั้งแต่อดีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เคยเป็นโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม เป็นศูนย์ข้อมูลตำบล ต่อมาได้ก่อสร้างต่อเติมให้เป็นที่ทำการสภาตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เมื่อปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และได้ประกาศปรับขนาดเป็น อบต.ขนาดใหญ่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2540 โดยมี อดีต - ประธานกรรมการบริหาร สมัยแรก ชื่อ นายสมหมาย อุดหนุน - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายอำคา ตะวงษ์ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คนแรก ชื่อ นายอรรณพ สุขดี - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยแรก ชื่อ นายทองเย็น สุทธะมา ปัจจุบัน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ชื่อ นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1 ชื่อ นายสมสี แปทา - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2 ชื่อ นายทองเย็น สุทธะมา - เลขานุการนายก อบต.บ้านผึ้ง ชื่อ นายศรราม นาบุญ - ประธานสภา อบต.บ้านผึ้ง ชื่อ นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - รองประธานสภา อบต.บ้านผึ้ง ชื่อ นายประสิทธิ์ ฝ่ายเพีย - เลขานุการสภา อบต.บ้านผึ้ง ชื่อ นายประพันธ์ เพิ่มพูล - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ชื่อ นายประพันธ์ เพิ่มพูล (2) สภาพพื้นที่ของตำบล พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 113.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 71,200.17 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 20 กิโลเมตร (3) อาณาเขต ทิศเหนือ จดตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม ทิศใต้ จดตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จ.นครพนม ทิศตะวันออก จดตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จ.นครพนม ทิศตะวันตก จดตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จ.นครพนม (4) ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ ในตำบลบ้านผึ้งเป็นพื้นที่ราบสูง ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนาตามฤดู และปลูกยาพารา แต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน มีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรนอกฤดู ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง (5) ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม 3 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ที่จัดให้มีเพื่อให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการ จำนวน 12 แห่ง ตามชุมชน/หมู่บ้าน ดังนี้ ลำดับ หมู่ที่ ตั้งอยู่หมู่บ้าน ประเภท 1. 1, 2, 13, 15 บ้านผึ้ง ลานกีฬา * รร. บ้านผึ้ง 2. 3, 4, 16 บ้านวังกระแส สนามกีฬา * รร. บ้านวังกระแส, รร.วังกระแสวิทยาคม 3. 5, 12, 17 บ้านนาโพธิ์ ลานกีฬา 4. 6 บ้านนามน ลานกีฬา 5. 7 บ้านดงสว่าง สนามกีฬา * รร. บ้านดงสว่าง 6. 8 บ้านเทพพนม ลานกีฬากลาง อบต. * รร. บ้านผึ้งวิทยาคม 7. 9 บ้านดอนม่วง สนามกีฬา * รร. บ้านดอนม่วง 8. 10 บ้านสุขเจริญ สนามกีฬา * รร. สุขเจริญ 9. 11, 18, 20, 21, 22 บ้านหนองปลาดุก สนามกีฬา * รร. บ้านหนองปลาดุก 10. 14 บ้านเทพพนม ลานกีฬา 11. 19 บ้านนอยนาคำ ลานกีฬา 12. 23 บ้านหนองเดิ่น ลานกีฬา