info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 329
account_box ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
กำนันตำบลบ้านผึ้ง
(นายราศรี ก้อนวัน)
ผญบ.ผึ้ง ม.1
(นายราศรี ก้อนวัน)
ผญบ.ผึ้ง ม.1
(นายพิเชต วิชัยสา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นายพิเชต วิชัยสา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นายมนตรี ทุมกิ่ง)
ผญบ.วังกระแส ม.3
(นายมนตรี ทุมกิ่ง)
ผญบ.วังกระแส ม.3
(นายมาย จีระกูลชวาล)
ผญบ.วังกระแส ม.4
(นายมาย จีระกูลชวาล)
ผญบ.วังกระแส ม.4
(นายเตียง คำเกลี้ยง)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.5
(นายเตียง คำเกลี้ยง)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.5
(นายพงพานุ เศรษฐกิจ)
ผญบ.นามน ม.6
(นายพงพานุ เศรษฐกิจ)
ผญบ.นามน ม.6
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
(นายเกรียงศักดิ์ ขยันหา)
ผญบ.ดงสว่าง ม.7
(นายแดนพรม บุษบา)
ผญบ.เทพพนม ม. 8
(นายแดนพรม บุษบา)
ผญบ.เทพพนม ม. 8
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9
(นายสุพัฒ สิงห์เหลือ)
ผญบ.ดอนม่วง ม.9
(นายอภิชาติ สิงห์มอญ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(นายอภิชาติ สิงห์มอญ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
(นายประมงค์ เทียบขุนทศ)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 11
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
(นายโพชัย วงค์เสือ)
ผญบ.นาโพธิ์ ม. 12
(นายประกาศ สีคะ)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
(นายประกาศ สีคะ)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม. 13
(นายถาวร สิมมา)
ผญบ.เทพพนม ม.14
(นายถาวร สิมมา)
ผญบ.เทพพนม ม.14
(นายประยงค์ ตะวงค์)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
(นายประยงค์ ตะวงค์)
ผญบ.บ้านผึ้ง ม.15
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
(นายธีระพงษ์ จันทร)
ผญบ.วังกระแส ม.16
(นางสุริยันย์ พิลาน)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.17
(นางสุริยันย์ พิลาน)
ผญบ.นาโพธิ์ ม.17
(นายบุญมี การศักดิ์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
(นายบุญมี การศักดิ์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.18
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
(นายคำพอง เหล่าแสลง)
ผญบ.น้อยนาคำ ม. 19
(นายสมเกียรติ สายจันทร์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
(นายสมเกียรติ สายจันทร์)
ผญบ.หนองปลาดุก ม. 20
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
(นายสุกัณฑ์ ศรีสุข)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.21
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
(นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย)
ผญบ.หนองปลาดุก ม.22
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผญบ.หนองเดิ่นพัฒนา ม.23 โทร :
(นายพิสิษฐิ์ สุวรรณสุขา)
ผญบ.หนองเดิ่นพัฒนา ม.23 โทร :
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์