องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box สำนักงานปลัด
นางอุไร พิมพ์โคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวปวีณา มุลน้อยสุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร/โทรสาร : 042-530678
จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร/โทรสาร : 042530678/042530678
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการผฏิบัติงาน
โทร/โทรสาร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร/โทรสาร : 042530678
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนวรรธน์ เมืองโคตร
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร : 042-530678
(นายไวทยะ พรหมชาติ)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร/โทรสาร : 042530678
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

พนักงานขับรถยนต์
(นายพูนทรัพย์ ขยันหา)
คนสวน
(นายกิติกร จันทาพรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมชาย จันทร)
คนงานทั่วไป
น.ส.มัฒชนันท์ ดัชถุยาวัตร
คนงานทั่วไป