messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักงานปลัด
นางสาววิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.วิราศิณี ปัชชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางแสงเดือน แก้ววิเศษ
นิติกรชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นายเวชยันต์ พรหมจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าเอกอภิชาติ เขียนเสือ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลัดดา สิงหา
นักทรัพยากรบุคคล
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไวทยะ พรหมชาติ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายประพล เพียรชนะ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกิติกร จันทาพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายประภาส ประยูรศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายไชยณรงค์ ตุ่นอ้น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมชาย จันทร
คนงาน
นางสาวมัฒชนันท์ ดัชถุยาวัตร
คนงาน
นายสยาม บุญหลาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายตะวัน สุขใส
คนงาน (ประจำรถบรรทุกน้ำ)
ว่าง
คนงาน (ประจำรถบรรทุกน้ำ)
นางสาวสุนิสา สมวงค์
คนงาน
นางสาวสุษตา เอกพันธ์
คนงาน