info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 323
account_box สำนักงานปลัด
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอุไร พิมพ์โคตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางอุไร พิมพ์โคตร
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042530678
นายยงยุทธ พุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042530678
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปชำนาญการ
โทร : 042530678
นางสาวระพีพร คณะพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปชำนาญการ
โทร : 042530678
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวคณิตา พินิจ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
(นายธนิต สุนา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-530678
(นายธนิต สุนา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-530678
นางสาวปวีณา มุลน้อยสุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา มุลน้อยสุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.ยศธศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 042530678
นางลักขณา คำหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
โทร : 042530678
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการผฏิบัติงาน
โทร : 042530678
นางสาววิชญาดา เมษาคุณ
เจ้าพนักงานธุรการผฏิบัติงาน
โทร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042530678
(นส.ลัดดา สิงหา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042530678
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.ดวงใจ ศรีชื่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นส.จริยาภรณ์ แก่งสกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนวรรธน์ เมืองโคตร
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร : 042-530678
นายธนวรรธน์ เมืองโคตร
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทร : 042-530678
(นายไวทยะ พรหมชาติ)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042530678
(นายไวทยะ พรหมชาติ)
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042530678
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวพุ่มพวง วงค์อะคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(นายนพชัย บุตรโท)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนพชัย บุตรโท)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพูนทรัพย์ ขยันหา)
คนสวน
(นายพูนทรัพย์ ขยันหา)
คนสวน
(นส.นันทพร โสภา)
คนงานทั่วไป
(นส.นันทพร โสภา)
คนงานทั่วไป
(นายกิติกร จันทาพรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายกิติกร จันทาพรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมชาย จันทร)
คนงานทั่วไป
(นายสมชาย จันทร)
คนงานทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์