info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 257
play_arrow รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-ประจำปีงบประมาณ-2559
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
description คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
description สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
description บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
description ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
description แบบรายงานและคำอธิบาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
description แบบที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
description ส่วนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
description ส่วนที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
description ปก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
description ส่วนที่ 3.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์