info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 279
verified_user กฎหมาย-ระเบียบ-พรบ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนระดับสายทั่วไป ปี2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ประกาศ เลื่อระดับทั่วไปเป็นวิชาการ ฉ.2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2548(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุราชการส่วนท้องถิ่น 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file พรบ.แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและอบต.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์