messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมงานงานไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,13,15 บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง กว้าง ๔.๐๐ ถึง ๕.๐๐ เมตร ยาว ยาวรวม ๔,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ บ้านดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง กว้าง ๙๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๗,๕๘๒ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนม่วง ตำบลบ้านผึ้ง ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๔.๖๕ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ บ้านดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง กว้าง ๙๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๗,๕๘๒ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะส่วนกลางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๓๓๙ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑๙ บ้านน้อยนาคำ ตำบลบ้านผึ้ง ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๓ บ้านวังกระแส ตำบลบ้านผึ้ง ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๔ บ้านวังกระแส ตำบลบ้านผึ้ง ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ้งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระแส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และระบบเชื่อมต่อประปาหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ากองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ ๔๗๑๕ นครพนม (เปลี่ยนยาง จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลและระบบเชื่อมต่อประปาหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลและระบบเชื่อมต่อประปาหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.บ้านผึ้ง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.บ้านผึ้ง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถัง ๔ ใบ บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และวัสดุปฐมพยาบาลประจำรถกู้ชีพ (EMS) อบต.บ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บจ ๔๕๐๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑ ขนาดท่อ PVC ๒ นิ้ว ยาว ๔๓๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๓๙ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบอาคารผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างติดตั้งปั๊มอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านผึ้ง จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนาคำ หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๕๐ ตารางเมตร บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ -๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ -๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
1 - 50 (ทั้งหมด 843 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17